Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego pn: Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
 
PDFogłoszenie 01.07.2015.pdf
PDFSIWZ-PPOZ-2015 2 etap.pdf
ZIPZałącznik 10a PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY.zip
PDFZałącznik 10b 2015_05_07 OA Przedmiar robot Teatr im. J.Kochanowskiego ETAP 2 wariant2.pdf
PDFZałącznik 10c 2.Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót - oświetlenie awaryjne.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Oferta przetargowa.doc
DOCXZałącznik nr 11 Harmonogram realizacji robót oś ewakuacyjne wersja II etap.docx
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapit.doc
DOCZałącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc
DOCZałącznik nr 8 - Zobow.podm.do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc
DOCXZałącznik nr 9 - Projekt umowy_01.07_3.docx
 
Wersja XML