Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Finansowanie działalności

 

Teatr prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych w przepisach.

 

Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Dyrektora Teatru i głównego księgowego lub osób przez Dyrektora upoważnionych.

1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2.      Źródłami finansowania Teatru są :     

a)      przychody  ze sprzedaży biletów wstępu i opłat za usługi artystyczne,

b)      dotacje  organizatora :

-          podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

-          celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

-          celowej na realizację wskazanych zadań i programów

c)      przychody  z prowadzonej działalności,

d)     inne przychody m.in. inne dotacje, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

e)      przychody ze sprzedaży majątku ruchomego,

 

informację wytworzył: Iwona Gołabek
za treść odpowiada: Iwona Gołąbek
data wytworzenia: 2003-09-05

Wersja XML