Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Finansowanie działalności

Teatr prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych w przepisach.

Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Dyrektora Teatru i głównego księgowego lub osób przez Dyrektora upoważnionych.

Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Źródłami finansowania Teatru są:     

 1.  przychody ze sprzedaży biletów wstępu i opłat za usługi artystyczne,
 2. przychody  z prowadzonej działalności,
 3. inne przychody m.in. inne dotacje, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
 4. przychody ze sprzedaży majątku ruchomego.
 5. dotacje organizatora:

 

 

 

 

 

Wersja XML