Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pion Administracyjny

Pion administracyjny zajmuje się administrowaniem budynku Teatru i budynkami będącymi w dyspozycji Teatru oraz terenami własnymi i dzierżawionymi, przygotowywaniem odpowiednich dokumentów dotyczących podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, administrowaniem mieszkań wynajętych przez Teatr dla pracowników, prowadzeniem spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych w Domu Aktora. Ponadto realizacja umów zawartych na wywóz nieczystości, dostaw gazu i prądu do mieszkań, dostawa dla pracowników i widzów wody mineralnej, nadzór nad zabezpieczeniem, ochroną i ubezpieczeniem mienia Teatru, utrzymaniem czystości w Teatrze i terenach przyległych.

Pionem Administracyjnym kieruje Koordynator ds. administracyjnych Pani Jolanta Mazepka, której bezpośrednio podlegają:

Wersja XML