Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne 2022

Informacja o przeprowadzonych kontrolach.

Audyty i kontrole

Przeprowadzone audyty:

Wyniki audytu:

A)

Biuro kontroli i Audytu UMWO

Termin kontroli: 10.11.2021- 10.01.2022

Zakres kontroli: Funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze realizacji obowiązków zgodnie z zapisami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

A)
Sprawozdanie BKA-II.1720.9.2021.TS z dnia 25 maja 2022 r.

Zalecenia wydane w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych:

Sposób zrealizowania zaleceń:
 

A)

1.Należy dostosować stronę internetową Teatru do wymogów ustawy z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2. Należy przestrzegać terminu ustawowego w zakresie sporządzania, upubliczniania oraz przekazywania Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.).

3. Na stronie internetowej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu należy zamieścić link do wniosku (zgłoszenia) dot. obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

4. Należy dokonać analizy ryzyka uwzgledniającą obszar dostępności w zakresie dostępności architektonicznej; dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępności cyfrowej.

A)

1. Teatr zobowiązuje się dostosować stronę internetową Teatru według wytycznych przekazanych mu w ramach audytu dostępności cyfrowej - 3. kwartał 2022 roku (do końca września 2022 roku).

2. Teatr zobowiązuje się do przestrzegania terminu ustawowego w zakresie sporządzania, upubliczniania oraz przekazywania Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.). Do 31 marca 2025 roku (kolejny termin sprawozdania).

3. Teatr zobowiązuje się przygotować wzór wniosku dot. obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się i umożliwi jego pobranie w zakładce DOSTĘPNOŚĆ. Do końca czerwca 2022 roku. ZREALIZOWANO

4. Teatr zobowiązuje się dokonać analizy ryzyka w wymienionych obszarach dostępności. 3 -4 kwartał 2022 roku (do grudnia 2022 roku)

Przeprowadzone kontrole:

Wyniki kontroli:

  1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Opola, Termin kontroli 27.01.2022. Przedmiot kontroli utrzymanie i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem budynku Teatru przy Pl. Teatralnym 12
  1.  Protokół z kontroli syg. nr. WIB 0941 – 3/22 z dnia 27.01.2022  

 

  1. Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 8.03.2022 – 6.04.2022. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA.-I.1711.5.2021.MZ z dnia 7.05.2021  
  1. wystąpienie pokontrolne z dnia 26.04.2022 dot. kontroli przedmiotowej nr BKA-RK.1711.6.2022.TB

 

  1.  Stowarzyszenie Autorów Zaiks, czas trwania kontroli 27.06.-01.07.2022. Przedmiot kontroli: przestrzeganie postanowień zawartych w umowach licencyjnych pomiędzy Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS a Teatrem im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu

 

  1. Protokół z dnia 1.07.2022  

 

 

 

 

 

D) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu, Czas trwania 4.05.2022 – 14.10.2022. Przedmiot kontroli:

1)planowanie i przygotowanie do realizacji inwestycji

2)wybór wykonawcy inwestycji

3) przebieg inwestycji i nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych

4) utrzymanie stanu technicznego obiektów budowlanych

5) wydatkowanie i rozliczanie środków publicznych na inwestycję

Okres, którego kontrola dotyczy to lata 2010-2022 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.

D) nie dotyczy – Teatr jest jeszcze w trakcie czynności kontrolnych

Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego:

Sposób zrealizowania zaleceń:

A) Ustalenia kontroli:

1) wystąpienie przecieków dachu umiejscowionych na zasceniu Dużej Sceny. 

2) Brak wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach 221, 222, 224, 225 oraz brak właściwego ciągu kominowego w biurze dyrektorów.

3) brak na dolnych stopniach schodów zewnętrznych zlokalizowanych od str. przedszkola okładzin zewnętrznych w postaci płytek ceramicznych.

A)

1) usunięto nieszczelności dachu budynku Teatru nad zasceniem Dużej Sceny wynikłe po przeprowadzonej inwestycji w części dotyczącej realizacji wentylacji mechanicznej. Roboty te zostały wykonane przez Wykonawcę usunięte (w ramach gwarancji/ rękojmi za wady na wykonanie przedmiotu umowy). Niemniej jednak z uwagi na powtarzający się problem z przeciekaniem dachu nad zapleczem Dużej Sceny, ta część budynku jest  pod stałą obserwacją pracowników Teatru. W razie pojawienia się kolejnych przecieków fakt ten zostanie ponownie zgłoszony do Wykonawcy zgodnie z warunkami umowy

2) Wentylację grawitacyjną zamontowano w wyszczególnionych pomieszczeniach do dnia 30.06.2022

3) Pozostałe zalecenia są usuwane na bieżąco w ramach całorocznego budżetu.

B)

1) Dokonać weryfikacji księgi inwentarzowej obejmującej niskocenne przedmioty majątku pod kątem prawidłowości ich zakwalifikowania do środków trwałych o których mowa art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. W przypadku, gdy przedmiot majątku nie spełnia definicji środka trwałego, o której mowa powyżej, dokonać stosownych zapisów w księdze inwentarzowej oraz w księgach rachunkowych.

2) Uzupełnić zapisy obwiązującej instrukcji inwentaryzacyjnej o stwierdzone w pkt. 7 niniejszego wystąpienia uchybienia.

3) W przypadku prowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury wspomaganej informatycznie określić w Instrukcji inwentaryzacyjnej zasady jej przeprowadzenia, wyceny i rozliczenia końcowego, w tym dokumentowania przebiegu spisu z natury. w przypadku sporządzania dokumentów spisowych w formie elektronicznej określić w instrukcji inwentaryzacyjnej zasady ich sporządzania wyceny i rozliczenia końcowego.

4) Inwentaryzację rekwizytów zewidencjonowanych na koncie 092-3-01 – „Rekwizyty” realizować w taki sposób, aby możliwa była realizacja zapisów art. 27 ustawy o rachunkowości w zakresie powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami ksiąg rachunkowych.

5) Arkusze spisu z natury wypełniać zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji inwentaryzacyjnej stosowanej w Teatrze, a w szczególności z zapisami określonymi w par. 5 ust. 2. Określić daty dokonania spisu, wskazać pola spisowe.

6) Zaprzestać dokonywania wyceny arkuszy spisowych przed rozpoczęciem spisu z  natury, a wyceny dokonywać przez pracowników księgowości.

7) W dokumentacji z przebiegu inwentaryzacji zamieszczać informacje dot. rozliczenia inwentaryzacji, jak również stanu księgowego inwentaryzowanych składników i stanu fizycznego wynikającego ze spisu, potwierdzenia salda lub weryfikacji salda. Dokumentować przeprowadzenie inwentaryzacji realizowanej drogą potwierdzenia sald.

B)

Ad. 1.  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zobowiązuje się do dokonania weryfikacji księgi inwentarzowej obejmującej niskocenne przedmioty majątku do dnia 31.12.2022 r.

Ad. 2. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu dokonał aktualizacji Instrukcji inwentaryzacyjnej z uwzględnieniem polecenia 2 poprzez wprowadzenie Zarządzenia nr 19/2022 z dnia 4.05.2022 r.

Ad. 3. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu dokonał aktualizacji Instrukcji inwentaryzacyjnej z uwzględnieniem polecenia 3 poprzez wprowadzenie Zarządzenia nr 19/2022 z dnia 4.05.2022 r.

Ad. 4. Konto 092 – 3 – 01 zostanie rozdzielone w taki sposób, aby można było zweryfikować stan konta z wynikami inwentaryzacji rekwizytów małogabarytowe oraz rekwizytów  wielkogabarytowych do 31.12.2022.

Ad. 5. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zobowiązuje się do stosowania do zalecenia.

Ad. 6. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zobowiązuje się do stosowania do zalecenia.

Ad. 7. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu dokonał aktualizacji Instrukcji inwentaryzacyjnej z uwzględnieniem polecenia 7 poprzez wprowadzenie Zarządzenia nr 19/2022 z dnia 4.05.2022 r.

 

 

 

 

 

C)

Brak zaleceń

C)

Brak zaleceń

D)

nie dotyczy – Teatr jest jeszcze w trakcie czynności kontrolnych

D)

nie dotyczy – Teatr jest jeszcze w trakcie czynności kontrolnych