Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2020

Wykaz kontroli 2020 rok:

Audyty i kontrole

Przeprowadzone audyty:

 1. ______-__________

Wyniki audytu:

 1. ______-__________
   

Zalecenia wydane w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych:

 1. ________-________

Sposób zrealizowania zaleceń:
 

 1. _____-___________
   

Przeprowadzone kontrole:

A)Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 30.12.2019 – 17.01.2020. Kontrola dotyczyła gospodarki finansowej rozrachunków z tytułu zobowiązań, prawidłowości i terminowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

B) Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 20.07.2020 – 13.08..2020. Kontrola dotyczyła

-prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 30 tyś. Euro,

- sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wynikach nr BKA_I.1711.22.2019.DC z dnia 06 lutego 2020.

Wyniki kontroli:

A)Protokół z kontroli z dnia 21.01.2020 nr BKA.-I.1711.22.2019.DC przyjęty bez uwag oraz wystąpienie pokontrolne z dn. 6.02.2020 nr BKA-I.1711.22.2019.DC.

 

B) Protokół z kontroli z dnia 13.08.2020 nr BKA.-I.1711.9.2020 AF przyjęty bez uwag. W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń, w związku z powyższym nie było wystąpienia pokontrolnego.

 

 

 

Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego:

Ad A)

1.Wzmocnić Nadzów nad realizacją obowiązku kontroli merytorycznej dokumentów księgowych.

2.Rozważyć obowiązek załączania do dowodów księgowych dokumentów potwierdzających prawidłowość ich wystawienia.

 

 

Ad. B) Brak zaleceń

Sposób zrealizowania zaleceń:
 

Ad A)
1.Poleceniem służbowym zobowiązano wszystkich pracowników merytorycznych do wzmocnienia nadzoru nad realizacją obowiązku kontroli merytorycznej dokumentów księgowych.

2.Wprowadzono obowiązek dołączania do faktur i rachunków zapotrzebowani lub ich kopii oraz dostarczania oryginałów umów do pionu finansowego.

Ad. B) Brak zaleceń

 

Wersja XML